Luật thi đấu Đua thuyền truyền thống (P II)

0

Luật thi đấu Đua thuyền truyền thống (P II) thuyenrong

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THI ĐẤU

Điều 14: Trọng tài

14.1 Trong các cuộc thi đấu quốc tế sẽ có các trọng tài sau:

– Tổng trọng tài

– Trọng tài kỹ thuật

– Người điều hành thi đấu

– Chỉ huy thuyền .

– Các trọng tài xuất phát

– Các trọng tài gióng hàng

– Các trọng tập đường đua

– Các trọng tập quay vòng

– Các trọng tài đích

– Các trọng tài bấm giờ

– Các trọng tài kiểm tra thuyền

– Trọng tài phát thanh

– Nhân viên y tế

– Nhân viên kỹ thuật

Trong một số trường hợp được phép thì một người có thể kiêm 2 hoặc nhiều vị trí trên.

14.2 Những người không có nhiệm vụ không được vào khu vực trọng tài trừ trường hợp Ban tổ chức hoặc ban giải quyết khiếu nại cử các quan chức hoặc các lãnh đội tới để giải quyết các vấn để phát sinh.

14.3 Ban tổ chức điều hành cuộc thi đấu bao gồm những vị trí sau:

– Trưởng ban tổ chức

– Người điều hành thi đấu

– Các uỷ viên

Các uỷ viên có thể là một trong những trọng tài được liệt kê tại 14.1 những người có vị trí làm việc gần đích trong suốt thời gian thi đấu. Hai thành viên của ban tổ chức phải là người có uy tín trong hội đồng trọng tài thuyền truyền thống quốc tế.

Điều 15: Các trọng tài quốc tế (GR)

15.1 Thủ tục để trở thành trọng tài đua thuyền truyền thống của Liên đoàn canoe thế giới.

Chỉ các Liên đoàn quốc gia mới có quyền cử các học viên dự thi.

Mỗi ứng cử viên phải nộp 20 đôla lệ phí.

Các ứng cử viên phải ở trong độ tuổi trên 25 và dưới 65. Tên của họ cần phải được gửi với tổng thư ký của Liên đoàn canoe thế giới và chủ tịch của uỷ ban thi đấu thuyền truyền thống ít nhất là 2 tháng trước ngày tổ chức thi.

Uỷ ban giúp việc của Uỷ ban thuyền truyền thống bao gồm 2 thành viên là những ngựa đã được lựa chọn nhiều lần, sẽ tổ chức kỳ thi này nhân dịp các kỳ thế vận hội thế giới và các giải vô địch thế giới. Kỳ thi sẽ được sử dụng một trong ba ngôn ngữ chính thức của Liên đoàn canoe thế giới và nó sẽ dựa trên những kiến thức cơ bản về Luật của Liên đoàn canoe thế giới và Luật đua thuyền truyền thống. Nếu một Liên đoàn châu lục hoặc một liên đoàn quốc gia muốn tổ chức kỳ thi vào một ngày khác thì họ sẽ phải trả toàn bộ chi phí cho nhưng người hỏi thi.

15.2 Các ứng cử viên đã thi trượt một lần có thể được ghi vào danh sách để thi lại lần khác nhưng không được sớm hơn 1 năm. Các ứng cử viên thi đỗ sẽ được cấp bằng trọng tài quốc tế. Các chi phí phát sinh trong kỳ thi của các học viên sẽ do liên đoàn quốc gia chi trả.

Điều 16: Trách nhiệm của ban tổ chức (TR)

Ban tổ chức cần phải:

Tổ chức và hướng dẫn thi đấu

– Trong những trường hợp gặp thời tiết khắc nghiệt hoặc có những tình huống không thể dự báo trước xảy ra dẫn đến việc không thể tổ chức thi đấu được thì sẽ quyết định hoãn cuộc thi đấu và chọn thời điểm khác để tổ chức thi đấu lại. .

– Lắng nghe các ý kiến khiếu nại và giải quyết bất kỳ một trường hợp khiếu nại nào phát sinh.

– Quyết định loại thuyền trong những trường hợp không tuân theo đúng quy định của luật thi đấu dựa trên những quy định của Luật đua thuyền truyền thống của Liên đoàn canoe thế giới

– Trước bất kỳ một quyết định nào cho rằng có sự vi phạm luật trong khi thi đấu thì ban tổ chức phải tham khảo ý kiến của trọng tài đường đua của thuyền bị cho là vi phạm. Ban tổ chức cũng cần tham khảo thêm ý kiến của các trọng tài đường đua khác nếu điều đó là cần thiết để làm rõ hành vi vi phạm.

– Ban tổ chúc cũng có thể áp dụng biện pháp phạt theo luật của Liên đoàn canoe thế giới như là yêu cầu loại không cho thi dâu trong một khoảng thời gian dài.

Điều 17: Trách nhiệm của trọng tài

– Tổng trọng tài đồng thời là trưởng ban tổ chức, là người quyết định mọi vấn đề phát sinh trong quá trình khiếu nại mà không quy định trong luật này. Tổng trọng tài là người chỉ định các vị trí tổ trưởng các tổ trọng tài.

– Trọng tài kỹ thuật chịu trách nhiệm về các thiết bị điện tử kỹ thuật hoàn chỉnh của đường đua (hệ thống xuất phát tự động, máy ảnh, hệ thống bấm giờ, bảng điểm, thiết bị âm thanh bộ đàm, thuyền dọn đường trước và trong khi thi đấu, thuyền kiểm tra … )

– Người điều hành thi đấu điều khiển các cuộc thi đấu và có trách nhiệm đảm bảo rằng chương trình thi đấu được thực hiện trôi chảy mà không bị bất kỳ một lý do cản trở không cần thiết. Họ sẽ thông báo cho các trọng tài có liên quan đúng giờ trước khi một cuộc đua mới bắt đầu. Họ cũng là người phải giải quyết các vấn đề về cơ sở vật chất của cuộc thi đấu (như là chương trình thi dấu, kết quả vẽ hình, các tài liệu về kỹ thuật, kiểm tra thuyền, in tài liệu, khiếu nại. . .). Họ sẽ có trách nhiệm bảo đảm rằng các thông tin về cuộc đua do trong tài phát thanh là chính xác như thứ tự xuất phát, tên của bất kỳ VĐV nào xuất phát sai và kết quả thi đấu.

– Trọng tài thuyền là người kiểm tra các vận động viên ở các thuyền trước khi vào thi đấu và thông báo các đường bơi. Họ có trách nhiệm đảm bảo rằng các đội đã được hướng dần xuống thuyền như giờ quy định trong chương trình thi đấu chính thức các ngày đã phát cho các lãnh đội.

– Trọng tài xuất phát quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc xuất phát của các cuộc thi đấu và phải chịu trách nhiệm đối với những quyết định của mình khi có xuất phát phạm quy. Quyết định của họ là quyết định cuối cùng. Họ sẽ ra hiệu lệnh xuất phát bằng tiếng Anh. Họ sẽ kiểm tra các thiết bị xuất phát xem có hoạt đồng tốt không. Sau khi chuyển tín hiệu là mọi thứ đã sẵn sàng tới ban tổ chức, họ sẽ yêu cầu các vận động viên vào vị trí và cho xuất phát theo các quy định của luật

– Trọng tài gióng hàng sẽ đưa thuyền tới vạch xuất phát một cách nhanh nhất, để kiểm tra quần áo của các vận động viên và số của các thuyền thi đấu. Khi tất cả các thuyền đã được gióng hàng họ sẽ thông báo cho trọng tài xuất phát bằng cách giơ một lá cờ trắng. Họ sẽ liên lạc và giao tiếp bằng tiếng Anh.

– Trọng tài đường đua giám sát việc thực hiện luật trong suốt cuộc thi đấu. Nếu thấy có sự vi phạm Luật thì trọng tài đường đua sẽ ngay lập tức báo cáo sự vi phạm đó cho ban tổ chức.

Nếu trọng tài đường đua cần phải báo cáo một sự phạm luật họ sẽ giơ một lá cờ đỏ sau khi kết thúc cự ly và sẽ phải gửi ngay biên bản phạm quy trước khi cự ly thi đấu tiếp theo bắt đầu. Trong trường hợp như vậy ban tổ chức phải có ngay quyết định loại thuyền đó trước khi kết quả của cự ly đó được thông báo.

Nếu không có gì vi phạm luật thì trọng tài sẽ giơ cờ trắng.

ở các cự ly 500m và 1.000m trọng tài đường đua sẽ đi theo các thuyền bằng xuồng máy.

Trong trường hợp có chướng ngại vật trọng tài đường đua cần phải dừng các thuyền thi đấu và vẫy cờ đỏ hoặc phát tín hiệu bằng âm thanh cho tới khi tất cả các thuyền đều dừng chèo. Sau khi dừng các thuyền lại trở lại vạch xuất phát. Trọng tài đường đua cần báo cáo ngay lập tức với ban tổ chức về sự cố đó.

– Các trọng tài quay vòng: trong một cự ly thi đấu có rất nhiều điểm quay vòng chính vì vậy cần có nhiều trọng tài quay vòng, tại mỗi điểm quay vòng cần có một hay nhiều trọng tài và có một trọng tài ghi thành tích, họ sẽ đứng ở nơi dể quan sát việc quay vòng nhất.

Trọng tài quay vòng sẽ quan sát các thuyền quay vòng có đúng luật không còn trọng tài ghi thành tích sẽ đánh dấu danh sách của các đội đã qua điển quay vòng.

Khi kết thúc cự ly thi đấu trọng tài quay vòng cần báo cáo ngay cho ban tổ chức những thuyền nào đã quay vòng xong và đội nào phạm quy khi quay vòng.

– Trọng tài đích sẽ quyết định thứ tự về đích của các đội. Các trọng tài này sẽ được ngồi ở vị trí dễ quan sát nhất thứ tự về đích của các đường bơi.

Nếu có sự thông thống nhất quan điểm về thứ tự về đích của hai hay nhiều thuyền mà không có camera đích thì sẽ quyết định theo đa số. . Trong trường hợp bằng nhau về số phiếu thì phiếu của tổ trưởng tổ trọng tài đích là phích quyết định. Khi có thiết bị xác định đích thì kết quả sẽ được quyết định dựa trên việc so sánh kết quả giữa các trọng tài đích với thiết bị xác định đích và việc quyết định chủ yếu là bằng camera đích. Các thiết bị quay phim không thể được thay thế cho camera hoặc thiết bị xác định đích chuyên dụng.

Trọng tài bấn giờ có trách nhiệm ghi lại thời gian của các thuyền. Việc này được thực hiện nhờ các thiết bị bấm giờ bằng tay hoặc thiết bị điện lử phù hợp. Nhiệm vụ của tổ trường tổ bấm giờ là phải đảm bảo các thiết bị bấm giờ hoạt động tốt. Tổ trưởng này sẽ phân công nhiệm vụ cho các trọng tài trong tổ.

Khi cự ly thi đấu kết thúc tổ trưởng có trách nhiệm so sánh thời gian chính thức của các thuyền với các trọng tài khác sau đó thông báo kết quả đó cho người điều hành thi dấu.

Các trọng tài bấm giờ cũng có thể là trọng tài đích.

– Trọng tài kiểm tra thuyền sẽ hỗ trợ trọng tài kỹ thuật kiểm tra các thuyền trước khi cự ly thi đấu bắt đầu. Nếu có bất kỳ thuyền nào không tuân thử nghiêm túc các quy định về thuyền của Liên đoàn canoe thế giới thì sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Họ là người chịu trách nhiệm đảm bảo các thuyền đều đủ điều kiện để thi đấu và thực hiện việc kiểm tra thuyền và chèo trong suốt cuộc thi đấu

– Trọng tài phát thanh làm việc dưới sự điều hành của người điều hành thi đấu để thông báo việc xuất phát của các cự ly, thứ tự xuất phát và vị trí của các vận động viên trong quá trình thi đấu. Sau khi kết thúc cự ly họ sẽ thông báo kết thi đấu.

– Nhân viên kỹ thuật phải cung cấp các thông tin cần thiết cho đại diện của các phương tiện thông tin về các cự ly thi đấu và tiến trình của chúng. Vì vậy họ có quyền yêu cầu các bộ phận có liên quan khác cung cấp kết quả thi đấu chính thức và các thông tin cần thiết khác cho họ càng sớm càng tốt.

– Nhân viên y tế sẽ thực hiện việc kiểm tra doping trong suốt các cuộc thi đấu và chịu trách nhiệm về các vấn đề y tế xảy ra trong giải.

Trong các kỳ thế vận hội và các giải vô địch thế giới các trọng tài phải là các trọng tài đua thuyền truyền thống của Liên đoàn canoe thế giới và có thẻ trọng tài đua thuyền truyền thống quốc tế.

Điều 18: Thư mời (GR)

18.l Một thư mời tham gia thi đấu quốc tế sẽ bao gồm các thông tin sau:

a. Thời gian và địa điểm của cuộc thi đấu.

b. Vị trí và kế hoạch của cuộc đua

c. Các loại thuyền, cự ly và khoảng cách

d. Trình tự về thời gian xuất phát của các cự ly.

e. Độ sâu tối thiểu của nước

f. Địa chỉ gửi đăng ký thi đấu và địa chỉ thư điện tử để liên lạc

g. Hạn cuối cùng nhận đăng ký thi đấu

h. Các thông tin về điều kiện ăn, ở và giá cả chi tiết

i. Thông tin về lệ phí thi dấu.

18.2 Thư mời phải được gửi chậm nhất là 2 tháng trước khi thi đấu

Điều 19: Đăng ký thi đấu

19.1 Các bản đăng ký thi đấu cho một cuộc thi đấu quốc tế chỉ được chấp nhận khi đã được sự đồng ý của liên đoàn quốc gia trên cơ sở tuân thủ các quy định trong thư mời.

Một bản đăng ký thi đấu phải có đầy đủ các nội dung sau:

– Tên của câu lạc bộ hoặc liên đoàn quốc gia mà mình là thành viên

– Loại thuyền, các cự ly, và khoảng cách mà đội đăng ký thi đấu.

– Họ và tên đầy đủ của mỗi vận động viên cùng với ngày tháng năm sinh, nơi sinh và quốc tịch.

19.2 Trong bản đăng ký cho các giải vô địch trẻ ngoài việc điền đầy đủ các thông tin như trên trong bản đăng ký thi đấu còn cần phải ghi rõ lãnh đội người sẽ phải nộp những tài liệu như là hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tương tự cùng với ảnh để chứng minh tuổi của vận động viên.

19.3 Tất cả các bản đăng ký phải được lập thành văn bản.

19.4 Các bản đãng ký muộn sẽ không được chấp nhận.

19.5 Khi gửi đăng ký thi đấu các liên đoàn phải thông báo màu trang phục vận động viên mình sẽ mặc và màu đó không được thay đổi trong suốt thời gian thi đấu.

Điều 20: Tiếp nhận đăng ký thi đấu và chương trình (GR)

20.1 Sau khi nhận được bản đăng ký thi đấu trong vòng 48 giờ ban tổ chức có trách nhiệm phải trả lời người đăng ký.

20.2 Bản đăng ký thi đấu chỉ có giá trị khi ban tổ chức đã nhận được lệ phí thi đấu trước khi hết hạn.

20.3 Trước khi thi đấu cự ly đầu tiên ít nhất là 24 giờ chương trình thi đấu sẽ được phát tại địa điểm thi đấu trong đó bao gồm tên của các vận động viên, thời gian xuất phát, thứ tự xuất phát, lịch thi đấu và hệ thống chia thuyền.

20.4 Trước khi thi đấu cự ly đầu tiên ít nhất là 12 giờ thì phải tổ chức cuộc họp lãnh đội. Ban tổ chức sẽ giới thiệu đường đua và tất cả các kế hoạch khác mà có liên quan chặt chẽ tới suốt quá trình thi đấu. Tổng trọng tài sẽ giới thiệu chương trình thi đấu và hỏi các đoàn có thay đổi vì trong bản đăng ký thi đấu không.

20.5 Sau cuộc họp lãnh đội thì không được phép thay đổi bản đăng ký thi đấu bao gồm tên các vận động viên kể cả những người dự bị.

Điều 21: Thay đổi đăng ký thi đấu (TR)

21.1 Vị trí của các vận động viên trên thuyền có thể được lấy từ bản đăng ký thi đấu cuối cùng.

21.2 Trong cuộc họp lãnh đội được phép xin rút cự ly thi đấu nhưng không được phép đăng ký cự ly thi đầu mới cho đội đã xin bỏ thi đấu. Lệ phí thi đấu đã nộp cho đội xin bỏ thi không được trả lại .

Điều 22: Thay đổi trình tự thi đấu của các cự ly (TR)

22.1 Trình tự của các cự ly thi đấu đã được ghi trong thư mời và khoảng cách giữa các cự ly thi đấu đã được ghi trong chương trình thi đấu là bắt buộc đối với ban tổ chức. Trong các cuộc thi đấu quốc tế chương trình này không thể thay đổi trừ tổng trọng tài, sau đó ban tổ chức và các trưởng đoàn hoặc đại diện của các quốc gia tham gia thi dấu có thể thoả thuận lại.

22.2 Việc thay đổi trình tự thi đấu trong các kỳ thế vận hội hoặc các giải vô địch thế giới dựa trên quyết định của ban trọng tài thuộc liên đoàn canoe thế giới.

Điều 23: Đường đua/Lắp đặt các thiết bị thi đấu (TR)

23.1 Đường đua:

– Đối với các cự ly 1.000m đường đua phải thẳng và theo một hướng

– Độ sâu của nước ở toàn bộ đường đua ít nhất là 2m

– Độ rộng (của đường đua tối thiểu là 9m và tối đa là 13,5m

– Cần có 6 đường đua

– Hai bên ngoài đường đua cần có diện tích mặt nước rộng tối thiểu 10m.

23.2 Đường đua cần được đánh dấu bằng các đường phao dễ nhìn. Các điểm đánh dấu bằng bóng hoặc phao. . . không được đặt cách xa quá 50m. Điểm đánh dấu cuối cùng cần được đặt sau đường đích 1m và được đánh dấu đặc biệt bằng một lá cờ hoặc một phao lớn. Cả vạch xuất phát và vạch đích cần được đánh dấu bằng cờ đỏ ở 2 bên.

23.3 ở các cự ly 200, 500 và 1.000m các đường bơi sẽ được đánh dấu bằng các phao nổi. Khoảng cách giữa các phao sẽ không quá 25m dọc theo toàn bộ đường bơi.

23.4 Những phao cuối cùng cần được đánh dấu từ số 1 đến số 6 tính từ trái sang phải khi nhìn theo hướng của cuộc thi, các phao được đánh số sao cho dễ nhìn nhất đối với trạm đích. Phao đánh số phải được đặt phía bên tay phải của vận động viên khi họ đi qua và cũng phải đặt ở vị trí cho họ dễ nhìn nhất. Các phao nên được đặt không được gần phía sau vạch đích quá 1m và xa quá 2m.

23.5 Vạch đích và vạch xuất phát cần được đặt vuông góc 90o với các đường bơi .

23.6 Liên đoàn quốc gia tổ chức thi đấu cần chú ý rằng phải lắp đặt các nhà tạm cho các đội và các cổ động viên của họ.

23.7 Đường đua và các thiết bị được lắp đặt cần phải được tổng trọng tài hoặc đại diện được chỉ định của uỷ ban thuyền truyền thống – liên đoàn canoe thế giới và thành viên của uỷ ban thi đấu thuyền truyền thống kiểm tra trước khi thi đấu ít nhất là hai ngày.

23.8 Các thuyền vào vị trí xuất phát cần có các phao xuất phát được giữ bởi các trợ lý thuyền hoặc có thể thay thế người giữ bằng cách buộc thuyền bằng các dây thừng nhỏ dễ đứt khi xuất phát.

Điều 24: Quy định đề an toàn

24.1 Trong suốt các cuộc thi đấu luôn luôn phải có bốn thuyền cứu hộ với các cứu hộ viên chuyên nghiệp.

24.2 Đường vào và đường ra trên lối đi men cầu cần phải được đánh dấu dễ nhìn để trong trường hợp có nguy hiểm có thể thoát ra được.

24.3 Trong quá trình thi đấu tối thiểu phải có một bác sỹ với dầy đủ các phương tiện cấp cứu và một xe cứu thương luôn túc trực và một đội nhân viên cứu hộ luôn theo dõi các vận động viên tham gia thi đấu.

24.4 Trong khi thi đấu luôn phải có một trạm cấp cứu thường trực và cố định

24.5 Các lãnh đội phải cam đoan rằng đã chuyển các bản chỉ dẫn an toàn mà mình đã nhận được trong cuộc họp lãnh đội cho các thành viên của đội mình và luôn luôn phải quan tâm theo dõi đến họ.

24.6 Các vận động viên phải có trách nhiệm tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân để có đủ sức khoẻ tham gia thi đấu.

24.7 Các vận động viên chưa đủ 18 tuổi tham gia thi đấu phải nộp bản thoả thuận đồng ý cho tham gia thi đấu của người bảo hộ hợp Pháp và một giấy khám sức khoẻ. Người trưởng đoàn phải chịu trách nhiệm về các loại giấy tờ đó.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

Facebook Comments
Share.

Leave A Reply