Luật Thi Đấu Pencak Silat (phần 3)

0

9.5.2.2. Truất quyền

9.5.2.2.1. Đội sẽ bị truất quyền thi đấu khi sau 3 lần gọi của ban tổ chức, ba Pesilat đó không có mặt hoặc không có mặt đầy đủ để thực hiện bài thi.

9.5.2.2.2. Đội sẽ bị truất quyền nếu thực hiện thiếu cả một jurus trong bài quy định.

9.5.2.2.3. Đội sẽ bị truất quyền khi có trang phục biểu diễn khác hẳn với quy định của nội dung thi đấu này. 9.6. Phương pháp tính điểm thi đấu:

9.6.1. Điểm kỹ thuật thi đấu: Điểm kỹ thuật thi đấu là tổng của hai loại điểm sau:

9.6.1.1. Điểm kỹ thuật là điểm chấm có độ chính xác của từng động tác, căn cứ vào các tiêu chí sau:

9.6.1.1.1. Sự chính xác trong từng động tác của từng jurus

9.6.1.1.2. Sự chính xác về thứ tự từng động tác.

9.6.1.1.3. Sự chính xác về thứ tự từng jurus Điểm kỹ thuật (điểm chính xác của từng động tác) được xác định bằng tổng điểm cho bài quyền quy định tập thể (96 điểm cho 96 động tác) trừ đi số điểm phạt do sai động tác và jurus (xác định theo tiểu mục 9.5.2.1.1)

9.6.1.2. Điểm biểu diễn là điểm chấm cho toàn bài biểu diễn bao gồm các loại điểm sau:

9.6.1.2.1. Điểm động tác điểm chấm cho các động tác được thực hiện rõ ràng, sắc nét. Các giám định quan sát bài thi của ba Pesilat và cho điểm theo thang điểm 10 (từ 1 điểm đến 10 điểm)

9.6.1.2.2. Điểm tiết tấu: điểm chấm cho các động tác có tiết tấu rõ ràng, sắc nét. Các giám định quan sát bài thi của ba Pesilat và cho điểm theo thang điểm 10 (từ 1 điểm đến 10 điểm)

9.6.1.2.3. Điểm biểu cảm điểm chấm cho các động tác có sắc thái biểu cảm mang tính chiến đấu cao. Các giám định quan sát bài thi của ba Pesilat và cho điểm theo thang điểm 10 (từ 1 điểm đến 10 điểm)

9.6.1.2.4. Điểm sức mạnh điểm chấm cho các động tác có sức mạnh, các đòn đánh có lực, có biên độ và sức căng. Các giám định quan sát bài thi của ba Pesilat và cho điểm theo thang điểm 10 (từ 1 điểm đến 10 điểm)

9.6.1.2.5. Điểm thể lực điểm chấm cho khả năng duy trì tốc độ sức mạnh trong thi đấu của ba.Pesilat (sức bền). Các giám định quan sát bài thi của ba Pesilat và cho điểm theo thang điểm 10 (từ 1 điểm đến 10 điểm) Điểm biểu diễn của ba Pesilat được xác định bằng tổng điểm của 5 loại điểm nêu trên cộng thêm 50 điểm (khi Pesilat hoàn thành bài thi là coi như đã được 50 điểm). Như vậy điểm biểu diễn cho bài thi của Pesilat sẽ từ 55 đến 100 điểm.

9.6.2. Điểm phạt: Căn cứ vào các lỗi để trừ điểm đã nêu trong phần 9.5.2.1.2 và 9.5.2.1.3 ba Pesilat bị phạm lỗi nào thì sẽ căn cứ vào thang điểm phạt quy định để trừ điểm. Điểm phạt là tổng các điểm bị trừ theo các lỗi vi phạm của Pesilat.

9.6.3. Cách tính điểm: Điểm thi đấu được tính bằng điểm kỹ thuật thi đấu (mục 9.6.1) trừ điểm phạt (mục 9.6.2)

9.7. Cách xác định người thắng cuộc:

9.7.1. Người thắng cuộc được xác định bằnh tổng điểm thi đấu đã cho của ba trọng tài giám định. Ở vòng đấu loại người thắng cuộc là người có tổng số điểm thi đấu cao nhất của cặp đấu loại. Ở vòng chung kết, ba đội có tổng số điểm thi đấu cao nhất trong bảng xếp hạng sẽ là người thắng cuộc.

9.7.2. Trong trường hợp có các đội có tổng điểm thi đấu bằng nhau thì đội nào có điểm phạt do vi phạm quy định về thời gian ít hơn đội đó thắng cuộc.

9.7.3. Nếu như điểm phạt do vi phạm quy định về thời gian của các đội bằng nhau, người thắng cuộc sẽ được xác định bằng cách gắp thăm. Thủ tục này sẽ do Chủ tịch cuộc đấu tiến hành với sự chứng kiến của Giám đốc Hội đồng kỹ thuật, Ban trọng tài và các Lãnh đội của các Pesilat.

9.7.4. Kết quả điểm thi đấu của các Pesilat tham gia sẽ được công bố sau khi kết thúc mỗi vòng thi đấu.

Điều 10. Thủ tục khiếu nại kết quả trận đấu Luật thi đấu Pencak Silat quốc tế cho phép khiếu nại kết quả trận đấu của tất cả các nội dung thi đấu và việc khiếu nại phải được thực hiện theo các trình tự sau:

10.1. Sau khi công bố kết quả thi đấu, nếu Trưởng đoàn có Pesilat tham gia trận đấu đó thấy rằng kết quả vừa được công bố không thoả đáng thì Trưởng đoàn được phép làm đơn khiếu nại trong khoảng thời gian 10 phút kể từ khi công bố kết quả, Trưởng đoàn muốn làm đơn khiếu nại phải gặp Thư ký cuộc đấu để lấy mẫu đơn khiếu nại. Trong khoảng 20 phút kể từ khi nhận được mẫu đơn, Trưởng đoàn phải điền xong mẫu đơn và nộp lại cho Thư ký cuộc đấu cùng với lệ phí khiếu nại. Trong đơn khiếu nại lý do khiếu nại phải được viết cụ thể, rõ ràng.

10.2. Trong khoảng thời gian 2 giờ kể từ khi Thư ký nhận được khiếu nại, quyết định về khiếu nại kết quả trận đấu ở mức độ đầu tiên sẽ do Chủ tịch cuộc đấu đưa ra cho Trưởng đoàn viết đơn khiếu nại sau khi đã xem xét, tham khảo ý kiến của Ban trọng tài về kết quả trận đấu bị khiếu nại. Quyết định này phải được đưa ra bằng văn bản.

10.3. Nếu như Trưởng đoàn viết đơn khiếu nại không đồng ý về quyết định ở mức độ đầu tiên, Trưởng đoàn được phép làm đơn khiếu nại lần hai. Đơn khiếu nại lần hai phải được nộp cho Thư ký cuộc đấu trong khoảng thời gian 20 phút kể từ lúc quyết định ở mức độ đầu tiên được đưa ra.

10.4. Ban thẩm tra bao gồm Giám đốc Hội đồng kỹ thuật, Chủ tịch cuộc đấu, Ban trọng tài sẽ xem xét lại kết quả trận đấu bị khiếu nại và trong khoảng thời gian 3 giờ kể từ khi Thư ký nhận được đơn khiếu nại kết quả trận đấu. Quyết định do Ban thẩm tra đua ra là quyết định cuối cùng.

10.5. Đơn khiếu nại kết quả trận đấu chỉ được xem xét khi việc khiếu nại thực hiện đúng theo các trình tự nói trên và phù hợp với tinh thần cao thượng cũng như tiêu chí của Pencak Silat.

10.6. Lệ phí khiếu nại tại các giải quốc tế là 200 USD cho mỗi làn khiếu nại. Còn ở các giải khác thì mức lệ phí do Ban tổ chức quy định. Lệ phí này được nộp lại cho Ban tổ chức.

Điều 11. Họp kỹ thuật trước giải

11.1. Họp kỹ thuật sẽ được tổ chức sau khi tiến hành khám kiểm tra sức khoẻ và cân kiểm tra các Pesilat tham dự giải.

11.2. Chủ tịch cuộc đấu sẽ phối hợp với Giám đốc Hội đồng kỹ thuật, các thành viên của Hội đồng kỹ thuật, Ban trọng tài và Trưởng ban tổ chức để điều hành cuộc họp kỹ thuật.

11.3. Thành viên tham dự cuộc họp kỹ thuật là các Trưởng đoàn, huấn luyện viên của các đoàn (đơn vị) tham gia.

11.4. Nội dung làm việc của cuộc họp kỹ thuật bao gồn các thông báo chung về giải thi đấu, các quy định kỹ thuật áp dụng cho giải và tiến hành gắp thăm phân cặp, chia vòng thi đấu.

11.5. Trong quá trình điều hành giải, khi cần thiết có thể tổ chức các cuộc họp kỹ thuật đột xuất với các thành phần tham gia giải.

Chương II
CÁC THÀNH VIÊN KỸ THUẬT CỦA GIẢI

Điều 12. Cơ cấu tổ chức các cuộc đấu và phân công nhiệm vụ của các thành viên kỹ thuật

12.1. Cơ cấu tổ chức cuộc đấu bao gồm các thành viên kỹ thuật sau:

12.1.1. Một giám đốc Hội đồng kỹ thuật (ITD) Để thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Hội đồng kỹ thuật sẽ có các thành viên của Hội đồng kỹ thuật (ATD) giúp việc

12.1.2. Một Chủ tịch cuộc đấu: Để thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch cuộc đấu sẽ được các thành viên sau đây giúp việc:

12.1.2.1. Một Phó Chủ tịch cuộc đấu (nếu cần thiết)

12.1.2.2. Một Thư ký cuộc đấu và một trợ lý

12.1.2.3. Trọng tài thời gian làm nhiệm vụ bấm đồng hồ theo dõi, gõ cồng và các việc có liên quan.

12.1.2.4. Tổ trực đài

12.1.3. Ban trọng tài: Gồm 3 thành viên của các trọng tài tham gia diễu hành giải, bao gồm một Trưởng ban và hai Phó ban (điều hành một thảm đấu) Để điều hành các trận đấu, Ban trọng tài có các trọng tài làm nhiệm vụ (khoảng 18 trọng tài trở lên cho một thảm đấu)

12.1.4. Bác sỹ cuộc đấu và tổ y tế Nếu giải thi đấu có từ 2 thảm đấu trở lên thì số lượng các thành viên sẽ được tăng lên tương ứng, trừ Giám đốc Hội đồng kỹ thuật và các thành viên của Hội đồng kỹ thuật (Hình 13 – Cơ cấu tổ chức cuộc đấu trong Pencak Silat Quốc tế)

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên kỹ thuật của giải: Các thành viên của Ban tổ chức, các thành viên kỹ thuật cho một giải thi đấu cấp quốc tế sẽ do Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế phân công, đề cử.

Điều 13: Tiêu chuẩn, chức năng và nhiệm vụ của các Hội đồng trong cuộc đấu

13.1. Giám đốc Hội đồng kỹ thuật:

13.1.1. Giám đốc Hội đồng kỹ thuật của các giải thi đấu Pencak Silat quốc tế sẽ do Tổng thư ký của Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế đảm nhiệm hoặc trực tiếp đề cử. Người được chỉ định này phải là người hiểu, nắm vững và biết cách vận dụng luật của Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế, đặc biệt là luật thi đấu Pencak Silat.

13.1.2. Giám đốc Hội đồng kỹ thuật phải chịu trách nhiệm về những công việc thuộc về phần tổ chức bao gồm: chi phí đi lại (vé máy bay, vé tầu…), chỗ ở, chi phí đi lại trong giải, tiền bồi dưỡng … và những chi phí khác có liên quan đến việc điều hành giải, ngoại trừ các chi phí do Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế quyết định.

13.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Giám đốc Hội đồng kỹ thuật

13.1.3.1. Giúp đỡ và đề xuất ý kiến cho Ban tổ chức giải và các Hội đồng, thành viên khác trong cơ cấu tổ chức cuộc đấu, tiến hành công tác chuẩn bị cho cuộc đấu và hoàn tất các công việc khác để đảm bảo cho giải được tiến hành thuận lợi cho đến khi kết thúc.

13.1.3.2. Giám đốc Hội đồng kỹ thuật chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh trong giải bao gồm các vấn đề chung và các vấn đề về quản lý kỹ thuật mà trước tiên cần phải có ý kiến của Giám đốc Hội đồng kỹ thuật, kể cả việc dừng, hoãn hoặc huỷ bỏ một trận đấu hay cả giải, hoặc thay thế các Hội đồng, ban của giải khi cần thiết. Tất cả các việc làm, quyết định, phương pháp thực hiện của Giám đốc Hội đồng kỹ thuật đều phải nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình điều hành giúp các thành viên tham dự giải hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo sự phát triển của Pencak Silat.

13.1.3.3. Ghi giấy chứng nhận đã tham dự giải cho các trọng tài.

13.1.3.4. Chậm nhất là sau một tháng phải nộp báo cáo tổng kết giải cho lãnh đạo của Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế theo những yêu cầu mà Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế đã đưa ra.

13.2. Các thành viên của Hội đồng kỹ thuật.

13.2.1. Các thành viên của Hội đồng kỹ thuật có nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc Hội đồng kỹ thuật.

13.2.2. Các thành viên của Hội đồng kỹ thuật trong các giải thi đấu Pencak Silat Quốc tế sẽ do Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế phân công và phải là người am hiểu, nắm vững và biết cách vận dụng luật của Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế, đặc biệt là luật thi đấu Pencak Silat.

13.2.3. Các thành viên của Hội đồng kỹ thuật phải chịu trách nhiệm với Giám đốc Hội đồng kỹ thuật về việc thi hành các nhiệm vụ được giao.

13.3. Chủ tịch và Phó Chủ tịch cuộc đấu:

13.3.1. Chủ tịch và Phó Chủ tịch của cuộc đấu được lựa chọn trong số các trọng tài quốc tế (cấp I hoặc cấp II)

13.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của Chủ tịch và Phó Chủ tịch cuộc đấu:

13.3.2.1. Được giao và chịu trách nhiệm điều hành giải thi đấu thành công.

13.3.2.2. Trước khi giải bắt đầu, Chủ tịch và Phó Chủ tịch cuộc đấu phối hợp với Hội đồng kỹ thuật, Ban tổ chức, Ban trọng tài tổ chức cuộc họp kỹ thuật cho các Trưởng đoàn, Huấn luyện viên của các đoàn tham dự Giải.

13.3.2.3. Nhắc nhở và thay thế khi cần thiết bất kỳ thành viên kỹ thuật nào của giải sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng kỹ thuật nếu thành viên đó không làm đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

13.3.2.4. Được phép dừng trận đấu khi cần thiết.

13.3.2.5. Đưa ra quyết định về Đơn khiếu nại ở mức độ đầu tiên sau khi tham khảo ý kiến của Ban trọng tài.

13.3.2.6. Đệ trình Đơn khiếu nại lên cho Hội đồng kỹ thuật.

13.3.2.7. Thông báo cho các Jury chấm điểm của Nội dung thi biểu diễn bài quy định cá nhân, biểu diễn bài đối luyện tự chọn và biểu diễn bài quy định tập thể khi có Pesilat bước ra ngoài vạch giới hạn quy định (10m x 10m), phần vạch trước mặt Chủ tịch cuộc đấu.

13.3.2.8. Chủ tịch và Phó Chủ tịch cuộc đấu được phép thay phiên nhau làm nhiệm vụ trong quá trình thi đấu.

13.3.2.9. Chủ tịch chịu trách nhiệm trước Hội đồng kỹ thuật về các vấn đề kỹ thuật và chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức về các vấn đề chung khác. Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm trước Chủ tịch cuộc đấu.

13.4. Thư ký cuộc đấu:

13.4.1. Thư ký cuộc đấu phải là người nắm vững và thông thạo tất cả các công việc hành chính liên quan đến trận đấu được Ban tổ chức phân công

13.4.2. Có nhiệm vụ trợ giúp cho Chủ tịch về việc sắp xếp và quản lý các công việc hành chính liên quan đến trận đấu. Có thể có Trợ lý thư ký giúp đỡ trong công việc.

13.4.3. Thư ký cuộc đấu chịu trách nhiệm với Chủ tịch của cuộc đấu, Trợ lý thư ký chịu trách nhiệm với Thư ký cuộc đấu.

13.5. Ban trọng tài:

13.5.1. Ban trọng tài là ban điều hành các trọng tài của giải thi đấu. Ban trọng tài sẽ do Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế (hay Liên đoàn Pencak Silat Quốc gia) phân công và giao nhiệm vụ. Ban trọng tài bao gồm một Trưởng ban và hai thành viên.

13.5.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban trọng tài.

13.5.2.1. Trợ giúp cho Chủ tịch cuộc đấu về công tác phân công trọng tài.

13.5.2.2. Kiểm tra kết quả phiếu điểm của các giám định và yêu cầu Chủ tịch cuộc đấu gọi giám định khi cần thiết.

13.5.2.3. Ký vào phiếu công nhận người thắng cuộc sau khi kiểm tra phiếu điểm và nộp cho Chủ tịch cuộc đấu.

13.5.2.4. Đưa ra ý kiến khi có Đơn khiếu nại về kết quả trận đấu.

13.5.3. Ban trọng tài chịu trách nhiệm về công việc được giao trước Hội đồng kỹ thuật và Ban tổ chức.

13.6. Trọng tài đài và giám định:

13.6.1. Việc phân công Trọng tài đài và giám định:

13.6.1.1. Các trọng tài làm việc tại các giải quốc tế do Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế tổ chức là các trọng tài được Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế huy động làm việc cho giải.

13.6.1.2. Các trọng tài làm việc tại các giải do Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế tổ chức phải là các trọng tài đã tham gia các khoá học Trọng tài quốc tế có chứng chỉ Trọng tài cấp quốc tế và có kinh nghiệm chuyên môn vững vàng.

13.6.1.3. Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế sẽ phân công nhiệm vụ cho các trọng tài căn cứ vào Sổ theo dõi công tác của mỗi trọng tài.

13.6.1.4. Các trọng tài phải có khả năng đảm nhiệm được cả hai vị trí: Trọng tài đài và trọng tài giám định cho tất cả các nội dung thi đấu.

13.6.2. Số lượng trọng tài quốc tế được huy động làm việc là 18 người cho một thảm thi đấu.

13.6.3. Nhiệm vụ của trọng tài đài (cho nội dung thi đấu đối kháng)

13.6.3.1. Kiểm tra võ đài và kiểm tra sự sẵn sàng của hai Pesilat

13.6.3.2. Điều khiển trận đấu theo đúng luật

13.6.3.3. Đảm bảo an toàn cho hai Pesilat trong quá trình thi đấu.

13.6.3.4. Dừng trận đấu khi có các trường hợp sau đây xảy ra:

13.6.3.4.1. Có Pesilat phạm lỗi nặng.

13.6.3.4.2. Có Pesilat di chuyển ra khỏi phạm vi thảm được phép thi đấu.

13.6.3.4.3. Có Pesilat bị ngã

13.6.3.4.4. Có Pesilat thực hiện đòn đánh ngã.

13.6.3.4.5. Trận đấu diễn ra có sự chênh lệch về trình độ giữa hai Pesilat.

13.6.3.4.6. Để nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo Pesilat phạm lỗi.

13.6.3.4.7. Kiểm tra chấn thương của Pesilat.

13.6.3.4.8. Điều kiện xung quanh võ đài thi đấu không đảm bảo

13.6.3.4.9. Có Pesilat xin bỏ cuộc.

13.6.3.4.10. Khi Chủ tịch cuộc đấu hay Hội đồng kỹ thuật mời về bàn làm việc.

13.6.3.5. Đảm bảo chất lượng trận đấu.

13.6.3.6. Khi có Pesilat phạm lỗi, tuỳ vào mức độ phạm lỗi để nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo hoặc truất quyền.

13.6.3.7. Ra ký hiệu nhắc nhở lỗi của Pesilat phạm phải, ra ký hiệu khiển trách, cảnh cáo, công nhận hay không công nhận đòn đánh ngã để các giám định và các thành viên khác của cuộc đấu biết.

13.6.3.8. Khi có trường hợp nghi ngờ thì phải hội ý với các giám định để đưa ra quyết định. Khi hội ý, trọng tài và các giám định phải đứng trong vòng tròn nhỏ giữa thảm và hai Pesilat phải về hai góc trung lập.

13.6.3.9. Công bố người thắng cuộc

13.6.4. Nhiệm vụ của trọng tài giám định (cho tất cả các nội dung)

13.6.4.1. Chấm điểm đánh giá các Pesilat tham gia thi đấu

13.6.4.2. Ghi lại các điểm phạt (điểm trừ) của các Pesilat tham gia thi đấu.

13.6.4.3. Phải xác định được người thắng cuộc căn cứ trên tổng điểm của các Pesilat tham gia thi đấu.

13.6.4.4. Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu điểm trước khi chấm.

13.6.4.5. Phải trả lời được các câu hỏi về trận đấu do Hội đồng kỹ thuật, Chủ tịch cuộc đấu, Ban trọng tài và trọng tài đài đưa ra khi cần thiết.

13.6.4.6 Giám sát việc cân kiểm tra của Pesilat tham gia thi đấu.

13.6.5. Trong khi làm nhiệm vụ, trọng tài đài và các giám định phải chịu trách nhiệm trước hết là với Ban trọng tài và Chủ tịch cuộc đấu và cuối cùng là với Hội đồng kỹ thuật.

13.7. Trọng tài thời gian:

13.7.1. Trọng tài thời gian phải là người nắm vững công việc và được Ban tổ chức phân công.

13.7.2. Nhiệm vụ của Trọng tài thời gian

13.7.2.1. Bấm đồng hồ theo dõi thời gian thi đấu theo ký hiệu của trọng tài đài (đối với nội dung thi đấu đối kháng)

13.7.2.2. Nhìn theo giây của đồng hồ và phất cờ để trọng tài đài đếm theo trong trường hợp đếm tuyệt đối và đếm kỹ thuật.

13.7.2.3. Ra ký hiệu bắt đầu biểu diễn cho Nội dung thi đấu biểu diễn quy định cá nhân, bài đối luyện tự chọn và bài quy định tập thể.

13.7.2.4. Báo cáo về khoảng thời gian biểu diễn bài quy định cá nhân, bài đối luyện tự chọn và quy định tập thể của các Pesilat tham gia, viết lên bảng, giơ lên cao để các giám định và các thành viên tham gia khác được biết.

13.7.3. Trọng tài thời gian chịu trách nhiệm về công việc trước Chủ tịch cuộc đấu.

13.8. Bác sỹ cuộc đấu

13.8.1. Tất cả mọi trận đấu chỉ được phép diễn ra khi có sự chứng kiến và giám sát của một nhóm bác sỹ và nhân viên y tế do Ban tổ chức điều động, phân công.

13.8.2. Bác sỹ cuộc đấu phải là bác sỹ chuyên ngành thể thao, và có nhiều kinh nghiệm về kiểm tra, điều trị trấn thương thể thao.

13.8.3. Bác sỹ phải chứng kiến trận đấu từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

13.8.4. Khi có yêu cầu của Chủ tịch cuộc đấu hay trọng tài đài, bác sỹ mới được phép vào trong thảm thi đấu để xem xét chấn thương của Pesilat.

13.8.5. Kết luận của bác sỹ là căn cứ để tiếp tục hay dừng trận đấu

13.8.6. Nếu như có Đơn khiếu nại về kết quả trận đấu, bác sỹ phải có mặt và giải thích quyết định của mình khi cần thiết.

13.8.7. Bác sỹ phải chịu trách nhiệm với Chủ tịch cuộc đấu, Hội đồng kỹ thuật về các vấn đề y tế, sức khoẻ của Pesilat trong tất cả các trận đấu của giải.

Điều 14. Trang phục của các thành viên trong cuộc đấu.

14.1. Chủ tịch và Phó Chủ tịch cuộc đấu: Chủ tịch và Phó Chủ tịch cuộc đấu phải mặc trang phục Pencak Silat tiêu chuẩn màu đen, trên ngực áo phía bên trái có phù hiệu Trọng tài quốc tế, quần saron quanh eo, thắt đai màu vàng rộng 10cm, đội mũ đen (Hình 14 – Trang phục của Chủ tịch và Phó Chủ tịch cuộc đấu)

14.2. Thư ký cuộc đấu, trợ lý thư ký và trọng tài thời gian:

Thư ký cuộc đấu, trợ lý thư ký và trọng tài thời gian phải mặc trang phục Pencak Silat tiêu chuẩn màu đen, quần saron quanh eo, thắt đai màu trắng rộng 10cm, đội mũ màu.

14.3. Ban trọng tài: Các thành viên của Ban trọng tài phải mặc trang phục Pencak Silat tiêu chuẩn màu trắng, trên ngực áo phía bên trái có phù hiệu Trọng tài quốc tế, quần saron quanh eo, thắt đai màu vàng rộng 10cm, đội mũ màu (Hình 15 – Trang phục của các thành viên Hội đồng trọng tài)

14.4. Các trọng tài:

14.4.1. Trọng tài đài Các trọng tài đài phải mặc trang phục Pencak Silat tiêu chuẩn màu trắng, trên ngực áo phía bên trái có phù hiệu Trọng tài quốc tế, thắt đai màu vàng rộng 10 cm.

14.4.2. Trọng tài giám định Các trọng tài giám định phải mặc trang phục Pencak Silat tiêu chuẩn màu trắng, trên ngực áo phía bên trái có phù hiệu Trọng tài quốc tế.

14.5. Các thành viên khác của cuộc đấu: Các thành viên khác của cuộc đấu phải mặc trang phục Pencak Silat tiêu chuẩn màu đen, thắt đai màu trắng rộng 10cm.

Chương III

CÁC GIẢI THI ĐẤU PENCAK SILAT QUỐC TẾ

Điều 15. Các giải vô địch Pencak Silat Quốc tế

15.1. Các giải vô địch Pencak Silat quốc tế do Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế tổ chức

15.1.1. Giải vô địch thế giới

15.1.2. Giải vô địch khu vực

15.1.3. Các giải vô địch khác do Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế tổ chức

15.2. Các giải vô địch Pencak Silat Quốc tế khác do các Hiệp hội hay do Tổ chức không thuộc Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế tổ chức, có áp dụng Luật thi đấu Pencak Silat quốc tế và có sự cộng tác với Liên đoàn Pencak Silat Quốc tế.

Facebook Comments
Share.

Leave A Reply